HU EN
FőoldalInformációkTájékoztatás szakfeladat-ellátásról

Tájékoztatás szakfeladat-ellátásról

TÁJÉKOZTATÁS BERUHÁZÓKNAK, ÉPÍTKEZŐKNEK, BEJELENTŐKNEK

 

Földmunkák során, általában a földfelszíntől számított 30 cm-t meghaladó, kézi vagy gépi erővel végzett beavatkozás esetén – régészeti lelőhelyen vagy annak közelében – az illetékes Örökségvédelmi Hatóság (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály) régészeti feladatellátást ír elő. Az előírt régészeti szakfeladatokat az illetékes múzeum végzi előzetes szerződéskötést követően. Ennek költségeit az örökségvédelmi törvény szerint annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunkával a régészeti lelőhely bolygatása felmerül.

A régészettel kapcsolatos ügyintézés és feladatellátás a beruházás bekerülési költsége, illetve egyéb szempontok alapján különböző lehet:

 

Kis összegű beruházás

 

Minden olyan beruházás, aminek a bruttó bekerülési költsége az 500 millió forintot nem haladja meg (ilyen beruházások pl. a családi házak, kisebb gazdasági/kereskedelmi célú épületek stb.) kis összegű beruházásnak minősül.

Amennyiben a területen van régészeti lelőhely, azaz örökségvédelmileg érintett, egyeztetni kell az Örökségvédelmi Hatósággal, amely szerv a tervek alapján dönt a szükséges régészeti munkákról:

a) építési engedélyezési eljárásnál hivatalból kiállít egy állásfoglalást, amely az építési engedély részét fogja képezni;

b) más, nem engedélyköteles eljárásnál (pl. egyszerű bejelentés, közművesítéshez kapcsolódó földmunkák) a beruházónak kell megkeresnie az Örökségvédelmi Hatóságot.

 

A Hatóság által előírt munkákat – megfigyelés vagy feltárás – a Déri Múzeum látja el a gyűjtőterületén. Szerződéskötéshez a típusok és ügymenetek leírásánál talál további információkat.

 

Nagyberuházás

 

Az alábbi, földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések minősülnek nagyberuházásnak:

- a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás;

 • - a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztótározó-építés;
 • - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás (ld. még kiemelt nagyberuházás);
 • - vagy azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek.

 

Nagyberuházás esetén a beruházónak az építési engedély megszerzéséhez Előzetes Régészeti Dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíttetnie a Magyar Nemzeti Múzeummal.

Az ERD a terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.

Az ERD figyelembevételével az Örökségvédelmi Hatóság állásfoglalást ad ki a szükséges régészeti feladatellátás meghatározásával, amely a kiadott építési engedélyben fog szerepelni. A régészeti feladatellátást a területileg illetékes múzeum, Hajdú-Bihar megyében a Déri Múzeum látja el, és köt rá szerződést. A megrendelésre vonatkozó szerződéskötési szándékot a Magyar Nemzeti Múzeumnak is be kell bejelenteni.

 

Nagyberuházás esetén abban az esetben is kötelező a régészeti megfigyelés elvégzése, ha a terület az ERD szerint régészetileg nem érintett.

 

Értesítendő régészeti szervek:

ERD készítéshez – Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet

Építési engedélyhez – Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Szerződéskötéshez – Déri Múzeum

 

Kiemelt nagyberuházás

 

Az alábbi, földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések minősülnek kiemelt nagyberuházásnak:

 • - amellyel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított;
 • - amelyet törvény vagy kormányrendelet kiemelten közérdekű beruházássá vagy amelyet kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházássá nyilvánított;
 • - amely a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megszűnésével a jogutódja az Építésügyi és Beruházási Minisztérium által kezelt;
 • - ami az energiahordozók szállításához, energiaellátás biztosításához szükséges;
 • - vagy amely bányászati tevékenység végzésével jár.

 

A beruházónak az építési engedély megszerzéséhez Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD) kell készíttetnie a Magyar Nemzeti Múzeummal.

Az ERD a terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.

Az ERD figyelembevételével az Örökségvédelmi Hatóság állásfoglalást ad ki a szükséges régészeti feladatellátás meghatározásával, mely a kiadott építési engedélyben fog szerepelni. A régészeti feladatellátást a Magyar Nemzeti Múzeum a területileg illetékes múzeumok bevonásával látja el, a szerződéskötés a Magyar Nemzeti Múzeummal történik.

 

Értesítendő régészeti szervek:

ERD készítéshez – Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet

Építési engedélyhez – Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Szerződéskötéshez – Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet

 

Régészeti munkák típusai és ügymenetük

 

Régészeti megfigyelés

 

Régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) akkor kell végezni, ha régészeti lelőhely van a beruházás területén vagy annak közelében, de a lelőhely jellege vagy a kivitelezés nagysága nem indokolja a megelőző (teljes felületű) feltárást. Nagyberuházás esetén – függetlenül attól, hogy a kivitelezés érint vagy nem érint régészeti lelőhelyet – jogszabály alapján kötelező a régészeti megfigyelés. A régészeti megfigyelés minden, 30 cm-nél mélyebb földbolygatással járó kivitelezési munkafázisra kiterjed.

 

A régészeti megfigyelés ügymenete

 

A régészeti megfigyelést minden esetben az Örökségvédelmi Hatóság írja elő egy állásfoglalásban, egyszerű bejelentés esetében egy előzetes tájékoztatásban. Mivel a régészeti megfigyelést az Örökségvédelmi Hatóságnak munkakezdés előtt be kell jelenteni (a Múzeum feladata), ezért a Múzeummal minimum 5 nappal a földmunkák megkezdése előtt a feladatellátásra szerződést kell kötni vagy összeghatártól függően meg kell rendelni. Néhány napos munka esetén – ilyenek például a családi házak kivitelezései – elegendő a megrendelő aláírása. Régészeti megfigyelés esetén a múzeum munkaterületet nem vesz át. A munkakezdést és amennyiben szükséges, a további kiszállásokat a feladatot ellátó régésszel kell egyeztetni.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkák szervezhetősége érdekében régészeti megfigyelést csak minimum 3 munkanappal korábban bejelentett és a régésszel egyeztetett időpontban tudunk ellátni!

 

A régészeti megfigyelés végeztével a Múzeum teljesítési igazolást készít a régészeti munkák időtartamáról, amelyet a Megrendelő az aláírásával igazol, amelyről számla kerül kiállításra. A Múzeum a teljesítési igazolás kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a munkáról készített szakmai jelentést az Örökségvédelmi Hatóságnak és a Megrendelőnek. Amennyiben a megfigyelés során régészeti jelenségek kerülnek elő, akkor ezek dokumentálására külön szerződést kell kötni és a dokumentálás/feltárás elvégzéséig a kivitelezés nem folytatható.

A régészeti munkák elszámolása a mindenkor érvényes hatósági árak alapján történik.

 

A megrendelés elmulasztása vagy a munkakezdés bejelentésének elmaradása esetén az elkészült beruházásokra utólagosan semmilyen módon nem tudunk jelentést készíteni. Ilyen esetekben örökségvédelmi bírság kerül kiszabásra, ennek mértékéről, ügymenetéről kérjük az Örökségvédelmi Hatóságnál tájékozódjanak!

 

A régészeti megfigyelés megrendeléséhez kérjük az alábbi adatlapot kitölteni és a lenti e-mail címre visszaküldeni:

E-mail: deri@derimuzeum.hu

 

Teljes felületű feltárás

 

Amennyiben az Örökségvédelmi Hatóság úgy ítéli meg, hogy a beruházás veszélyezteti, esetleg megsemmisíti az érintett régészeti lelőhelyet, teljes felületű feltárást ír elő.

 

A feltárás költségét jogszabály határozza meg (68/2018. (IV. 9.) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló Korm. rendelet 8. melléklete) és minden esetben a beruházónak kell állnia.

 

A feltárásra vonatkozóan a beruházó a hatósági állásfoglalás alapján szerződést köt a Múzeummal. A szerződés megkötése után a teljes felületű feltárás Örökségvédelmi Hatóság felé engedélyezési eljárással jár, ezt a Múzeum kezdeményezi a Hatóságnál, a megrendelőnek ezzel kapcsolatban tennivalója nincsen. A hatósági ügyintézés idejét a Múzeum gyorsítani nem tudja (általában 15-30 nap). A feltárást a Múzeum jogerős hatósági engedélyek megszerzése után tudja megkezdeni.

Teljes felületű feltárás esetén a megrendelő által lehatárolt, kitűzött, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban lévő területet a múzeum a feltárás megkezdésekor átveszi a feltárási munkák időtartamára. A feltárási területen történő munkák ütemezését, a feltárással kapcsolatban felmerülő logisztikai kérdéseket (pl. földdepó helye, földelszállítás, beruházási területen a régészeti munkákkal párhuzamosan zajló munkálatok, deponálás stb.) legkésőbb a feltárás megkezdésekor, a munkaterület átvételekor szükséges meghatározni.

A feltárás elvégzése után a terület visszaadásra kerül a beruházónak. A Múzeum teljesítési igazolást küld, melynek része a feltárásról készített összefoglaló geodéziai felmérés is. A teljesítési igazolás elfogadása után kerül sor a számla kiállítására.

 

A megrendeléshez kérjük az alábbi adatlapot kitölteni, illetve az abban foglalt dokumentumokat (ami rendelkezésre áll) mellékletben megküldeni:

 

 • - az Örökségvédelmi Hivatal határozata és/vagy építési engedély
 • - a beruházás helyszínrajza (EOV koordinátahelyes DWG állomány, PDF nem jó)
 • - kiviteli terv, keresztmetszet, hosszmetszet
 • - nagyberuházás esetén Előzetes Régészeti Dokumentáció

 

E-mail: deri@derimuzeum.hu

 

 

Leletbejelentés, lelőhely-bejelentés

 

Abban az esetben, ha régészeti feltáráson kívüli földmunka során vagy egyéb körülmények között régészeti lelet kerül elő, annak tulajdonjoga az államot illeti meg. A megtaláló minden esetben köteles azt bejelenteni és beszolgáltatni. Amennyiben a körülmények indokolttá teszik, a területileg illetékes múzeumnak mentő feltárást kell végeznie. A bejelentő neve, hozzájárulása esetén feltüntetésre kerül nyilvántartásunkban, továbbá kiemelkedő jelentőségű vagy értékű lelet bejelentése esetén a megtaláló miniszteri döntés alapján pénzjutalomban részesíthető a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján.

Kövess minket:

YouTube
Feliratkozás hírlvélre
Déri Múzeum Régészeti Tár - Minden jog fenntartva © 2020 - 2023
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: +36 (52) 322-207
href="mailto:uh!pont!muezumired!kukac!ired">E-mail: uh!pont!muezumired!kukac!ired
készítette: WebDeb.hu